Avis legal i polítiques de privacitat

INFORMACIÓ DEL TITULAR
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació, s’exposen les dades identificatives del Titular:

Web: https://circcric.com/
Titular: CENTRE DE RECERCA DE LES ARTS DEL CIRC, CRAC, S.L. (en endavant CIRC CRIC)
Domicili: C/ MAJOR 30, 08461 ST. ESTEVE DE PALAUTORDERA (BARCELONA)
C.I.F: B60810090
Telèfon: 938480552
Correu electrònic: info@circcric.com

 • CONDICIONS D’ ACCÉS I ÚS

Qualsevol persona que accedeixi a la Web de CIRC CRIC tindrà la consideració d’Usuari. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera concorde a la Llei, a la moral, als bons costums i a l’ordre públic, així com amb el que es disposa en les presents clàusules. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris a l’establert, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu ús normal, o dels serveis accessibles a través de la mateixa.

La utilització de la Web i/o dels seus Serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les clàusules recollides en l’última versió actualitzada d’aquest Avís Legal, per la qual cosa l’Usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

 • PROPIETAT INTELECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els vídeos, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen a la Web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de CIRC CRIC o de terceres llicències. No es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, de la Web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix. L’Usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui a la Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per CIRC CRIC o les terceres llicències, que vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

 • POLÍTICA DE PRIVACITAT.

CIRC CRIC  es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a  aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/ qualsevol dels serveis oferts per CIRC CRIC, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Avís Legal i Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula. Per favor tingui en compte que encara que pugui haver-hi enllaços del nostre web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a altres companyies o organitzacions a les que el web estigui redirigit. CIRC CRIC no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat  pel contingut o les polítiques de privacitat d’ aquests lloc web.

 • QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD GDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CIRC CRIC

Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • ¿Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i si participa en una promoció mentre aquesta estigui activa, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 • ¿ Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 • La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

(Menors de 14 anys) Se entendrà que la informació enviada per menors de 14 anys ho ha sigut pel consentiment dels seus representants legals. De no ser així el/la representant legal ho ha de fer saber en quant sigui possible.

2. Compliment amb les lleis aplicables o execució d’un contracte. En circumstàncies específiques, és possible que necessitem processar les seves dades personals per a complir amb una llei / regulació rellevant, o per a complir amb les nostres obligacions en virtut d’un contracte al qual està subjecte.

 • ¿ A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els/les interessats/des es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Les persones interessades també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els/les interessats/des tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
 • ¿ Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un documento que l’identifiqui a la nostra adreça física o electrònica (que apareixen al començament del present Avis Legal.

 • ¿ Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

 • ¿ Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 •  Amb quina finalitat tractem les seves dades?

Detallem a continuació les finalitats dels tractaments de dades dutes a terme per algun o tots dels Responsables de Tractament enumerats anteriorment:

• GESTIO DE CLIENTS: Poder prestar els serveis contractats dins d’activitat natural de cada empresa i facturar els mateixos. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

•   GESTIO DE PREINSCRIPCIONS: Al nostre lloc web pot trobar formularis destinats a la preinscripció d’aquelles persones que estiguin interessades en els nostres cursos. Les dades que en ells es recaptin s’utilitzaran per aquesta finalitat.

• GESTIO DE PROJECTES: Per a poder prestar correctament els serveis contractats, és necessari el poder gestionar aquells projectes i documentacions necessàries dins d’aquests serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

• ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS: Poder organitzar esdeveniments (cursos, xerrades, concursos i altres activitats de difusió) per part de qualsevol dels Responsables del Tractament. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat o durant els anys necessaris per a la justificació de l’activitat.

• ACCIONS FORMATIVES: Com a serveis a realitzar als clients estan els cursos, xerrades i altres activitats formatives que necessiten gestions específiques. Les dades proporcionades es conservaran mentre durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals i justificació de la formació impartida. En els casos necessaris seran cedits a l’Administració Pública amb competència en la matèria.

• FEEDBACK SOBRE EL CIRC: Al nostre apartat de Contacte, disposem d’un formulari de contacte per a que vostè puguin donar-nos les seves impressions sobre el circ, l’espectacle, els artistes, rebre suggeriments sobre les instal·lacions, el web, etc. Aquí només demanem el nom i un mail de contacte que s’utilitzaran        únicament per gestionar aquests “feedbacks”.                                                                             

 • ¿QUINES MESURES DE SEGURETAT APLIQUEM?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.
 • PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals del client usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’art. 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la LOPDGDD:

-Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.

-Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.

-Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb els fins per als quals són tractats.

-Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.

-Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

-Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i reserva.

-Principi de responsabilitat proactiva: El responsable del Lloc web mantindrà i regularà els mitjans tècnics i logístics necessaris suficients perquè tots els principis aplicables al tractament es compleixin.

 • EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

CIRC CRIC actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. CIRC CRIC tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per CIRC CRIC en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

 • POLÍTICA DE INFORMACIÓ I PUBLICITAT COMERCIAL.

CIRC CRIC es compromet a través d’aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com a publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la Web, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta de la informació continguda en aquestes seccions. CIRC CRIC, com a conseqüència del que es disposa en aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors. 

CIRC CRIC es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals, conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com a comunicació comercial tota la informació que s’enviï als clients de CIRC CRIC sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i CIRC CRIC, així com l’acompliment de les tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat.

 • CONDICIONS D’US. JURISDICCIÓ I LLEIS APLICABLES.

L’ús d’ aquest lloc web implica l’acceptació plena dels  termes del present avis legal.  El present  Avis Legal y totes las relaciones que s’estableixin entre CIRC CRIC i l’Usuari de la Web i els seus serveis es regiran per l’establert en la legislació espanyola.

– Última revisió: juliol 2022